Diep Bui

2 articles
Self-directed Learning - Part 1: Why it is the most important skill of the 21st century

A discussion about why self directed learning skills become the most important skills in the 21 century, especially for developing countries.

Diep Bui
  Updated at  11 Feb, 2024
Tự học - Phần 1: Tại sao tự học là kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21

Tự học là gì? Tại sao lại là kỹ năng quan trọng nhất của một thế giới biến động không ngừng?

Diep Bui
  Updated at  10 Feb, 2024